Klachtenregeling

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeF u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek
en op zoek naar een oplossing.
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onaHankelijke ondersteuning
hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.
Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken enervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Advies van Klachtenportaal Zorg

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Klachtenprocedure

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt?
Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.
Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?
– Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:
• Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onaHankelijke klachtenfunc@onaris;
• Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde
klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden
bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de
Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij
zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

– Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bestaat uit:
• Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de
gegrondheid van een klacht.
De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de
gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure
gevolgd.

– Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:
• Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de
gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de
zorgaanbieder;
• Klachtenportaal Zorg biedt al@jd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht
op die wijze opgelost zou kunnen worden.

– Wet Zorg en dwang, de Wzd

Bestaat uit:
• Een klachtencommissie die binnen 2 tot 4 weken een uitspraak doet over de maatregel waar
de klacht over gaat.
De Wzd is van toepassing als er onvrijwillige zorg wordt geleverd aan mensen met een verstandelijke
beperking, of een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisa@e dient een Wzd beleid te voeren
en daarin deze klachtenregeling als extra op@e te hebben gekozen.

Ik leer ze opkomen voor zichzelf en geef ze ‘levenslessen’ mee op hun eigen niveau.